Protokoll 191028

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-28

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
   
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.

 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
   
 6. Ekonomirapport per den 27 oktober redovisas.         (bilaga)

 7. Med anledning av att föreningens entreprenör, NSI, har ansökt om företagsrekonstruktion, diskuteras konsekvenser för föreningen om rekonstruktionen inte beviljas.

 8. Styrelsen återupptar föregående mötes diskussion angående framtagandet av en förvaltningsplan, utifrån det exempel som Håkan tidigare inhämtat från Västra Tunhems fiberförening.

  Styrelsen beslutar att bjuda in Anders Kopp från Västra Tunhems fiberförening till nästa sammanträde.

 9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 december


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Joachim Johansson

Protokoll 191001

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-01

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Kjersti Wold, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Lars Holmén
 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
 6. Ekonomirapport per den 1 oktober redovisas.                                          (bilaga)
 7. Föreningen ska ta fram en förvaltningsplan som ska bifogas slutredovisningen. Håkan har inhämtat ett exempel på utformningen av en sådan plan, som ska diskuteras vid ett kommande sammanträde.
 8. Föreningens entreprenör, NSI, har 2019-08-19 ansökt om företagsrekonstruktion. I nuläget är det oklart om en rekonstruktion kommer att beviljas. 
 9. Gerald förevisar den uppdaterade hemsidan. 
 10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 28 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                      Lars Holmén                        

Protokoll 190819

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-08-19

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Gunnel Johansson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
 6. Ekonomirapport per den 19 augusti redovisas.                   (bilaga)
 7. Föreningens revisor, tillika medlem och vald av föreningsstämman, har debiterat för sina tjänster via sitt företag, där föreningens uppfattning är att revisorn ska arvoderas som förtroendevald. 
  Styrelsen beslutar, på grund av att det råder en del oklarheter som behöver redas ut, att godkänna fakturan för 2018 och fortsättningsvis arvodera uppdraget som ett förtroendemannauppdrag. 
 8. I samband med ombyggnadsarbeten på en medlemsfastighet, uppkom skador på en redan etablerad fiberanslutning. Föreningens entreprenör, NSI, har reparerat anslutningen och fakturerat föreningen. 
  Styrelsen beslutar, utifrån skrivningarna i föreningens anslutningsavtal, att debitera medlemmen föreningens självkostnader för återställningen av anslutningen.
 9. Gerald presenterar ett förslag till uppgradering av hemsidan, innebärande bl.a. ett utökat utbud av handlingar med mera.
 10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 1 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras                           

Håkan Landenmark                                            Gunnel Johansson                       

Protokoll 181203

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2018-12-03.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
 7. Styrelsen beslutar att återbetala den resterande låneskulden, 300 000 kronor, till Nordea.
 8. Telia har meddelat att föreningen att det är möjligt att utöka antalet gruppavtal.
  Styrelsen beslutar att via ett massutskick erbjuda medlemmar möjligheten att byta till Telias gruppavtal.
 9. Merparten av tidigare påpekade återställningsarbetena har nu åtgärdats. Föreningen har träffat representanter för Örvallsbro vägsamfällighetsförening och gemensamt besiktigat grävarbetena där. Lars H får i uppdrag att i samråd med vägsamfälligheten ta fram ett förslag till åtgärder.
 10. Styrelsen beslutar att uppdra åt Håkan L och Gunnel J att lämna in en delredovisning till Länsstyrelsen.
 11. En medlem har drabbats av ett längre avbrott i sin anslutning på grund av ett hårdvarufel i Telias utrustning hos medlemmen. Telia har tagit på sig ansvaret och har reducerat föreningens faktura för gruppavtalet med 1 395 kronor.
  Styrelsen beslutar att kompensera medlemmen med samma belopp.
 12. Föreningsstämman har beslutat att det ska utgå arvoden till styrelsen om totalt 15 000 kr/år och att styrelsen själv får göra fördelningen av beloppet.
  Styrelsen beslutar att göra en fördelning enligt bilaga.
 13. Styrelsen beslutar att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt datalagen ”General Data Protection (GDPR) med föreningens tjänsteleverantörer, Zitius, NSI och LRF konsult.
 14. Styrelsen beslutar att lägga ut en reviderad version stadgan på hemsidan. Ändringen har gjorts för att möta Bolagsverkets krav.
 15. Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnel J och Bo-Evert J att inleda en översyn av föreningens avgiftssystem.
 16. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 21 januari 2019.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Tommy Israelsson

Protokoll 180827

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 27 augusti, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och
Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Joachim Johansson och Lars Holmén.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter redogjorde Gunnel J för föreningens ekonomi, enligt bilaga. /.
  Av de åtgärder som krävdes vid slutbesiktningen återstår bl.a. målning och montering av låsbom vid nodhuset. En jordkabel ska grävas ner runt nodhuset som skydd mot åska. Vidare saknas ännu några markavtal. Återställningsarbetena vid Mörtevik och Hemmingstorp inleds inom kort.
  I föreningens avtal med Telia finns en möjlighet att en gång per år utöka antalet gruppavtal. Håkan Landenmark får i uppdrag att efterhöra när i tid en sådan utökning kan ske.
 7. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har godkänt samtliga de utgifter som föreningen 2018-04-24 redovisade i vår ansökan om delutbetalning av projektstöd och Länsstyrelsen beviljar föreningen ett bidrag på 1 155 744 kronor. Merparten av föreningens totala bidrag är därmed fastställt. Resterande delar av bidraget fastställs i samband med föreningens slutredovisning. Slutredovisningen ska ske senast 2020-12-31 men föreningens bedömning är att den kommer att göras betydligt tidigare.
 8. Föreningen har tidigare beslutat att upphandla ekonomitjänster från LRF konsult. Håkan Landenmark får i uppdrag att ordna en träff mellan LRF konsult och delar av styrelsen för att diskutera hur upplägget ska se ut.
 9. Stämman beslutade, på förslag från valberedningen, att minska antalet ledamöter i styrelsen. Förslaget motiverades med att styrelsen nu lämnat bygg- och projekteringsfasen och övergått till en driftfas. Beslutet innebär att det i nuläget saknas ett antal områdesansvariga.
  Styrelsen konstaterar att de områdesansvariga hade en viktig funktion under föreningens första fas men att funktionen inte längre behövs i styrelsens nya fas och beslutar att ta bort uppdragen som områdesansvarig.
 10. Föreningen har på felaktiga grunder fakturerat fyra medlemmar för tomtgrävningar. Styrelsen beslutar att återbetala beloppen till de fyra medlemmarna.
 11. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 oktober

Vid protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justeras

 

 

Håkan Landenmark                                                                                                 Tommy Israelsson

Protokoll 180508

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 8 maj 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Håkan och Ulla Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Solveig Holmén, Lars Holmén kom ngt senare.

Frånvarande: P-G Larsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomiska läge, enligt bilaga ./. Meddelades
  att preliminärt bokslut från Lars Skogsberg vidarebefordrats till föreningens revisorer,
  Anders Ljungström och Ingvor Carlén för genomgång och godkännande.att faktureringen av gruppavtalen från Telia skett fr o m 1 mars 2018. Föreningen kommer nästa gång att fakturera för juni och juli månad, för att på så sätt komma i fas med Telias fakturering och fortsättningsvis kommer faktureringen ske som förskottsinbetalning.

  Håkan L redogjorde för slutbesiktningen av föreningens fibernät och därtill hörande skåp och byggnad. Samfälligheterna skall brevledes meddelas att de har möjlighet att lämna erinran fram till sista maj 2018.

  Önskemål inkommit om utökning av antalet gruppavtal.
  Beslutades invänta erforderligt antal innan ansökan kan ske till Telia. Samma förfarande gäller även vid förtätning av nätet. Ansökan till Telia kommer ske 1 gång/år.

  Konstaterades att det finns ett ”gruppavtalspaket” hos Håkan L, som inte avhämtats. Oklart vem som inte hämtat.

  Rörande återställning av vägar m m, meddelades att det skall ske snarast möjligt. Meddelades att i  nuläget är det svårigheter med leverans från ”grusåkarna” som har det ”ansträngt”.

 7. Under punkten ”att göra efter slutbesiktningen” beslutades följande:
 • Fylla på lite mer leca i skåpen, efter råd av besiktningsmannen.
 • Jobba vidare med markavtalen. (Leander´s, Lundvall´s och ”Tjos”).
 • Ansöka om servitut alternativt ledningsrätt. Håkan varit i kontakt med Monica Ek-R i frågan.
 • Beslutades att undersöka saken vidare.
 • Offerter inkommit rörande företagsförsäkring. Beslutades anta Länsförsäkringars offert.
 • Lars Holmén lät meddela att han kontaktat VänerEnergi rörande ledningskollen.
 • Beslutades att Lars H tar fram förslag på avtal med Väner Energi. Joachim J poängterade i sammanhanget vikten av att samtliga medlemmar informeras om att s k utsättningsanvisning är gratis.
 • NSI´s serviceavtal presenterades och diskuterades. Serviceavtalet hade varit föremål för diskussion även vid slutbesiktningen.Viktigt att få tillgång till DWG-filerna för att kunna redigera och uppdatera fiberkartan.
 • Beslutades lägga till en del kompletteringar samt även höra med Odensåker.
 1. Beslutades att
 • sända ut kallelsen till årsstämman den 16 juni, under vecka 21.
 • som tillägg till verksamhetsberättelsen skriver Lars Holmén om byggandet av nätet och projektet i sin helhet.
 • Budget för 2018 – 19 sammanställs av Håkan L, Gunnel J och Bo-Evert J.
 • Ordförande för stämman Ulf Runesson.
 • Joachim J ansvarar för AV-utrustning. Uppgifter lämnats från Torsö Bygdegård att fullständig utrustning finns.
 • Valberedningens sammankallande, Claes Läth informerad om val av nya styrelseledamöter.
 1. Rapporterades att redovisning till länsstyrelsen pågår.

 

 1. Diskuterades förslag på tid och plats för NSI-avslutning. Beslutades föreslå den 31 maj, ev plats Norrkvarn.
  Nya PUL, (nya dataskyddslagen GDPR) föranleder information till medlemmarna vilka regler som gäller för de uppgifter föreningen har om dem och hur de hanteras av föreningen.
  Avtalet med Johan Abrahamsson skall revideras.
  Beslutades inköpa dator till kassören samt upprätta en ”egen” mailadress till densamme. Beslutades att Gunnel J tar fram offert på lämplig dator.
 2. Nästa möte beslutades äga rum den 5 juni, kl 18.30, hos Ulla och Håkan L.

 

 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                           Joachim Johansson

Protokoll 180228

 

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 28 februari, 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, Solveig Holmén.

Frånvarande: Lars Holmén.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomiska läge enligt bilaga
  samt för lånelöftet från Nordea angående förlängning av lånet.
  Beslutades att godkänna Nordea´s villkor för kreditansökan.Vidare diskuterades upphandling av framtida fakturering. Två företag har lämnat in offert, varar det ena LRF.
  Beslutades att anlita LRF.Angående upptändning av nätet kunde konstateras att några enstaka problem kunnat identifierats. Vad styrelsen kände till i nuläget, enbart Elftorp, Tegelbruket och ”Berget” (J Abrahamssons byggområde) som inte fått fiber inkopplat.
  Beslutades tas upp vid nästa sammanträde.

  Beslutades att identifiera tekniska fel samt upprätta aktuell ”fellista”.
  Gerald W fick i uppdrag att kontakta Carl Kvaldén, NSI, i frågan samt att kontrollera Nodhuset.
  Det framkom också att medlem som har dålig TV-bild själv får kontakta Telia.

 2. Beslutades att Håkan L kontrollerar fakturering av gruppavtalen.

 

 1. Gunnel lät meddela att hon jobbar för fullt med rapporteringen till LST.

 

 1. Under punkten ”övriga frågor” diskuterades följande:
 • Besiktning av nätet, inte aktuellt i nuläget. Beslutades tas upp till diskussion med Carl Kvaldén.
 • Gunnel efterfrågade kvittenser på utlämnade Telia-paket. Eftersom ”paketen” inte tillhör fastigheten, utan är personliga, är det viktigt att det finns dokumenterat vem som kvitterat ut.
 • Serviceavtal kräver inte upphandling, då det inte är bidragsberättigat.
  Beslutades ta in offerter, samt ta upp frågan på nytt vid nästa sammanträde då Lars Holmén inte var närvarande vid dagens sammanträde.
 • Försäkring.
  Beslutades ge Håkan L i uppdrag att ta in offerter.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 4 april 2018, kl 18.30 hos Ulla och Håkan L.

 

 1. Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                       Tommy Israelsson

Protokoll 180207

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Onsdagen den 7 februari 2018

Plats: Hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson

Frånvarande: P-G Larsson, Solveig Holmén, Tommy och Maria Israelsson

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt medlemsläge enligt bilaga.
  • Håkan och Gunnel fortsätter diskussion med banken om utbetalning av lånelöfte. Banken har utlovat en snabb handläggning efter det att Kommunfullmäktige beslutat om förlängning av tiden för borgensåtagandets löptid.
  • Föreningen har fått in två svar på offertförfrågan gällande föreningens fakturahantering. Gunnel och Håkan får i uppdrag att utvärdera offerterna och återkomma med förslag till beslut vid nästa sammanträde.
  • Upptändningen av nätet blev något försenat och några medlemmar i Elfstorpsområde har ännu inte fått grävt, beroende på att Vänerenergi, som samförlägger för föreningens räkning, inte kunnat gräva då Länsstyrelsen inte beviljat tillstånd p.g.a. deras strandskyddsutredning inte är klar. Vänerenergi startar arbetet så fort som alla tillstånd är klara. Föreningens medlemmar i området är informerade om den uppkomna situationen .
 7. Håkan får i uppdrag att kontakta Telia för att räta ut en del frågetecken kring fakturering av gruppavtalen.
 8. Gunnel meddelar att hon inlett det tämligen omfattande arbetet med att förbereda en första delredovisning till Länsstyrelsen
 9. Nästa möte kommer att äga rum den 28/2 kl. 18.30 hos Håkan och Ulla Landenmark.
 10. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

Protokoll 171123

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Torsdag 23 november 2017

Plats: Hos Ulla o Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Solveig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga samt medlemsläget. Det diskuterades kring rapporten som Håkan och Gunnel gav från en träff den 14/11 med Länstyrelsen ang. utbetalningar. Angående grävläget återstår det tryckning under en del vägar, annars är grävningen klar. NSI håller nu på att sammansvetsa hela nätet. Nodhuset har nu försetts med ett lås. Gerald Wallstersson och Bo-Evert Jonsson redogjorde från möte med Johan Abrahamsson den 29/10.
 7. Av de tjänsteavtal som inkommit till föreningen har 170 st anslutit sig till gruppavtal.
 8. Ansökan om utökande av budgeten- förtätningen med kommande anslutningar efter att bidragsansökan lämnades in diskuterades.
 9. Nästa möte beslutades äga rum den 7 december kl. 18.30 hos Håkan o Ulla Landenmark.
 10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Tommy Israelsson

 

Protokoll 170522

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 22 maj 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén, Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll samt protokoll fört vid upphandling av kommunikationsoperatör gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter, redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt aktuellt medlemsläge enligt bilagaGunnel informerade också om att lånelöftet hos Nordea förlängs till 31 december 2017, på rekommendation från banken som ansåg att det var ”enklaste lösningen” t v.Rutiner för bevakning och godkännande av nya medlemmar diskuterades.Beslutades att Lars H och Håkan L bevakar och lämnar ”OK” för godkännande till Gunnel.Nya medlemmar som ansöker ”sent”, d v s efter att entreprenören (NSI) lämnat området får ansluta till s k ”självkostnadspris”, vilket innebär att medlemmen får, utöver de redan beslutade extra 40% på den slutliga avgiften, även betala extra  kostnader som tillkommer för inställelse av grävmaskin, grävning mm.Fakturahanteringen diskuterades. Konstaterades att fakturorna kräver specificering från NSI.Beslutades att frågan rörande den sista inbetalningen av totala avgiften/insatsen , tas upp den 18 juni och därmed blir ett s k ”stämmobeslut”.Beslutades att ”TVF”-skyltarna som saknas och skall sättas upp, tas med till stämman. Fastighetsägarna uppmanas då att själva skriva på fastighetsbeteckningen synligt på skylten.Informerades att ändringsavtalen är undertecknade så när som på tolv stycken som är kvar att underteckna.

  Lars Holmén informerade om fördelning av resurser (”pinnpojkarna”)och projekteringsläget. Konstaterades att grävningsarbetena avancerar snabbt

  Hemsidan diskuterades och det framkom att information om vad som hänt med grävning och vad som kommer ske här näst, bör läggas in. Även här uppmana fastighetsägarna att skriva på fastighetsbeteckningen på  ”TVF”-skylten.

  Lars Holmén informerade ytterligare om grävläget genom att på karta delge styrelsen hur grävningen är planerad och genomförd. Håkan understryker vikten av markavtalen!

  Det meddelades också att Länsstyrelsen kommer anordna utbildning rörande redovisning till Jordbruksverket.

 7. Beslutades att Håkan L begär skriftligt avtal från Zitius, som ”vunnit” KO- upphandlingen.
 8. Angående årsstämman den 18/6 framkom efter diskussion, följande:Kallelsen skickas ut omgående, dock senast den 4 juni. Handlingar såsom reviderat bokslut och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan. Stadgeändringar tas upp på stämman för beslut. Bokslutet är inlämnat till revisorerna.Håkan L rekryterar extern ordförande. NSI och Zitius (Telia) inbjudna och kommer att medverka.
 9. Under övriga frågor diskuterades avtal som rör flera anslutningar. Konstaterades att vissa inte är undertecknade. Även frågan om kostnad för ”strandskydd” diskuterades. Oklart i nuläget hur kostnaden kommer debiteras.
 10. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 8 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson